معرفی گرید جدید شرکت والتر برای ماشینکاری چدن و مواد سخت